• Vijfhuizen
  • 06 44 29 2222

Algemene Voorwaarden 2020

 

1       Begripsbepalingen

1.1     Rijschool: Jacco Hulsbos Rijopleidingen, gevestigd op postadres Vesting 50, 2141 MD te Vijfhuizen, telefoonnummer 06-4429 2222, ingeschreven bij KvK Amsterdam onder nummer 34304868, en bij CBR regio West-Noord onder nummer 5131A8

1.2     Rijinstructeur (instructeur): De volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) gecertificeerde rijinstructeur en in het rechtmatige bezit van een geldige bevoegdheidspas voor de rijinstructeur, geldig voor de rijbewijscategorie waarvoor hij rijles mag geven. De instructeur heeft aan de verplichte periodieke scholingen en toetsen heeft voldaan om als bevoegd rijinstructeur te kunnen en mogen optreden voor de rijbewijscategorieën waarvoor hij rijonderricht geeft. De rijinstructeur vertegenwoordigt de rijschool of werkt nauw samen met de rijschool.

1.3     Cursist: De (rechts)persoon die een overeenkomst is aangegaan met de rijschool om een basis-rijopleiding dan wel een voortgezette rijopleiding te volgen bij de rijschool.

1.4     Lesvoertuig: Motorvoertuig als genoemd in de Wegenverkeerswet 1994 en aan de gestelde eisen en verplichtingen voldoet om te mogen worden ingezet als voertuig gedurende rijonderricht (rijles)

1.5     Lesafspraak, les, rijles: De tijd die de rijschool met de cursist heeft afgesproken, daarbij inbegrepen zijn het omkleden en afronding van de rijles. Tijdens de les wordt door de rijinstructeur aan de cursist de gelegenheid geboden om rijvaardigheid en verkeersinzicht eigen te maken met behulp van de geboden instructies en coaching-technieken. 

1.6     RijlesPlanner: Rijschoolsoftware ontwikkeld en gehost door Dation BV. De software is een koppeling tussen de instructeurs-agenda en het persoonlijk account van de cursist die zijn/haar account kan raadplegen via webversie of RijbewijsApp. De cursist ziet de inhoud van de pakketten en/of afspraken die de cursist heeft gepland en/of tegoed heeft, alsmede een financieel overzicht

 

2       Verplichtingen van de rijschool

2.1     De rijschool stelt een deugdelijk en veilig lesvoertuigen ter beschikking voor de rijlessen.

2.2     De rijlessen / bijscholingen worden uitsluitend gegeven door een bevoegd rijinstructeur. De instructeur kan te allen tijde een geldige WRM-bevoegdheidspas tonen en de instructeur heeft de verplichte periodieke bijscholingen bijgewoond om de geldigheid van de bevoegdheidspas te waarborgen.

2.3     De onder 2.1 genoemde lesvoertuigen voldoen aan de wettelijke eisen en normen en zijn voorzien van een WA-verzekering en opzittendenverzekering waarop de rijschoolclausule van toepassing is.

2.4     De rijschool biedt in diverse maten motorkleding ter beschikking in bruikleen aan. Hieronder vallen de motorjas, motorbroek, handschoenen en valhelm. De in bruikleen aangeboden kleding is voldoende beschermend, maar opgemerkt moet worden dat eigen en goed passende motorkleding effectiever beschermt en meer hygiëne biedt. Stevige motorschoenen- of laarzen die minimaal de enkels bedekken, behoren niet tot het kledingassortiment van de rijschool, maar behoren wel tot de draagplicht van de cursist.

2.5     De rijschool biedt wekelijks op verschillende dagen de gelegenheid om de cursist de rijlessen te doen laten volgen. De beschikbare lesmomenten zijn digitaal dan wel telefonisch te raadplegen bij de rijschool en/of de instructeur.

2.6     De rijschool draagt zorg voor de aanvraag van praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). De rijschool behoudt zich het recht de examens pas te reserveren zodra de minimale vaardigheden door de cursist worden beheerst en/of het examengeld dan wel het gehele bedrag van een door de cursist afgenomen lespakket is betaald.

2.7     Indien een praktijkexamen geen doorgang kan vinden als gevolg van bij de rijschool gelegen oorzaken, zal de rijschool zorgdragen voor een nieuwe examenaanvraag. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de rijschool. Daarbij zal de rijschool een rijles van 90 minuten aanbieden.

2.8     Afwijkend van artikel 2.7 kan een examen ook worden uitgesteld door CBR, als gevolg van weersomstandigheden of overmacht. In dit geval stelt het CBR enkel een nieuw examenmoment ter beschikking en is de rijschool geen extra rijles aan de cursist verschuldigd.

2.9     De rijschool zal ernaar streven en alles in werk stellen om de gemaakte lesafspraak na te komen, al dan niet in aangepaste vorm. Indien een rijles door omstandigheden van de rijschool onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan zal de rijschool in overleg met de cursist een nieuwe afspraak maken om de les spoedig in te halen of wordt het betaalde lesgeld van de niet na te komen lesafspraak gerestitueerd.

2.10   De rijinstructeur zal er alles aan doen om op tijd voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn op de afgesproken locatie. Mocht er door omstandigheden vertraging zijn, dan zal de instructeur de cursist daarvan zo tijdig mogelijk in kennis stellen. De tijd die later wordt gestart door de instructeur, wordt in overleg met de cursist diezelfde les langer doorgelest of eventueel op een ander moment ingehaald. Mocht de vertraging van de instructeur meer dan 15 minuten zijn, dan heeft de cursist het recht om, zonder opgaaf van redenen, de verlate les te annuleren en de volledige lestijd van deze verlate les te gebruiken om een nieuwe lesafspraak te maken of om het betaalde lesgeld van deze verlate les te laten restitueren door de rijschool.

2.11   De rijschool behoudt zich het recht voor om een kandidaat te weigeren tot het volgen van rijlessen dan wel het sluiten van een lesovereenkomst met de rijschool.

2.12   De rijschool behoudt zich het recht een reeds gepland praktijkexamen uit te stellen als de cursist nog niet het beoogde examenniveau heeft behaald. Het beoogde examenniveau is bepaald in het hoofdstuk ‘toepassing’ in de ‘rijprocedure’ van de betreffende rijbewijscategorie en berust op de ervaring van de instructeur(s).

 

3       Verplichtingen van de cursist

3.1     De cursist volgt de aanwijzingen van de instructeur onverminderd op.

3.2     De cursist heeft de wettelijk toegestane leeftijd om rijles te volgen voor de categorie van het voertuig waarop de cursist lest. De cursist heeft daarvoor een geldig rijbewijs B, of een geldige uitslag van het CBR motortheorie-examen en geldig identiteitsbewijs. De cursist kan dit te allen tijde tonen tijdens de rijlessen en/of tijdens een controle van overheidsinstanties.

3.3     De cursist is tijdens het krijgen van rijinstructie wettelijk gezien zowel feitelijk als juridisch bestuurder van een motorvoertuig. De cursist is dan ook gehouden aan de Wegenverkeerswet 1994.

3.4     In het bijzonder worden de artikelen 5, 8 en 9 uit de Wegenverkeerswet 1994 benoemd welke de cursist in geen enkel geval willens en wetens mag overtreden. Dit houdt in: (5) het gevaar of hinder veroorzaken op de weg, (8) het rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen of (9) het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid / ingevorderd rijbewijs.

3.5     De cursist meldt bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de te volgen rijlessen, ten spoedigste aan de rijschool. Medische en/of psychische toestand daarbij inbegrepen.

3.6     Gedurende de rijles is het verboden om in strijd met enige wet te handelen.

Eventueel directe dan wel indirecte onkosten voor de rijschool of instructeur die zijn voortgevloeid uit een door de cursist gepleegd misdrijf gedurende de rijles, worden verhaald op de cursist. Te denken valt hier aan transportkosten van het achtergebleven lesvoertuig en onkostenvergoeding van misgelopen omzet door oponthoud als gevolg van het gepleegde misdrijf.

3.7     Indien de cursist artikelen 3.1 t/m 3.6 niet nakomt en zo bewust in strijd met de wet heeft gehandeld tijdens de rijles(sen), kan de overeenkomst zonder restitutie van de overige tegoeden en/of lesgelden per direct worden ontbonden. De onderlinge overeenkomst is namelijk ook gebaseerd op basis van vertrouwen en transparantie.

De gedragingen welke als eenvoudige verkeersovertredingen kunnen worden afgehandeld (verkeersboetes) zijn echter niet van directe invloed op de ontbinding van de lesovereenkomst. 

3.8     De cursist is op tijd aanwezig. De lestijd gaat in vanaf het afgesproken tijdstip van de les en eindigt na het omkleden en afronden van de rijles. Artikel 2.9 kan zorgen voor een afwijking van de lestijd en is altijd in het voordeel van de cursist.

3.9     Indien een cursist 15 minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig is, zal het volledige lesgeld in rekening worden gebracht.

3.10   De cursist kan tot 48 uur voor de afgesproken les zonder opgaaf van redenen de les annuleren. Zon- en feestdagen niet meegerekend in deze opzegtermijn. Hierbij is het wel van belang dat de annulering door de rijschool is bevestigd. De bevestiging hoeft niet binnen de 48 uur te vallen. De rijschool behoudt zich het recht om een les die in minder dan 48 uur is afgezegd volledig in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

3.11   De les wordt bij een te late annulering niet in rekeningen gebracht indien de cursist een dringende reden heeft. Hieronder valt een spoedopname in het ziekenhuis, een sterfgeval of begrafenis van een naast familielid of huisgenoot. De rijschool mag daarvan verwachten dat de cursist daar een bewijs van toont.

3.12   Als feitelijk en juridisch bestuurder is de cursist zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar gepleegde verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeide verkeersboetes.

3.13   De rijschool kan de cursist niet aansprakelijk stellen voor schade veroorzaakt aan derden wanneer dit enkel te wijten is aan het lesvoertuig dat niet conform de Regeling Voertuigen gestelde eisen voldoet. De rijschool draagt daarvoor dan zelf het risico, omdat de rijschool verantwoordelijk is voor de goede staat van de lesvoertuigen.
Wanneer de cursist onbedoeld een ongeval veroorzaakt, is de rijschool daarvoor ook verzekerd en zal de cursist ook hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.14   De cursist kan, in uitzondering op het gestelde in artikel 3.13 wel aansprakelijk voor schade worden gesteld indien de cursist grove schuld en nalatigheid te wijten is. Dit is onder andere van toepassing indien de cursist de aanwijzingen van de instructeur herhaaldelijk en/of met opzet negeert of niet goed uitvoert. Ook indien de cursist als gevolg van overtreding van artikelen 3.4 tot en met 3.6 heeft gehandeld en (mede) daardoor een verkeersongeval is ontstaan, zal de cursist zelf aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

3.15   De cursist dient de rijschool te machtigen via de website mijn.cbr.nl om het CBR-praktijkexamen door de rijschool te kunnen laten reserveren, voor de categorie waarvoor de cursist een rijopleiding volgt. 

3.16   De cursist dient op de website mijn.cbr.nl kennis te nemen van de gezondheidsverklaring en deze naar waarheid in te vullen en de betaling aan CBR te voldoen. De gezondheidsverklaring is niet aan de rijschool gebonden en staat op naam van de cursist zelf. De gezondheidsverklaring kan daarom dan ook te allen tijde door de cursist worden gebruikt indien het niet afgenomen of niet behaalde CBR-praktijkexamen via een andere rijschool wordt aangevraagd.

3.17   Indien aan de verplichtingen uit 3.15 en 3.16 niet is voldaan, kan de rijschool geen praktijkexamen reserveren voor de cursist.

 

4       Overeenkomst

4.1     De overeenkomst wordt gesloten tussen de rijschool en de cursist. 

4.2     De rijschool behoudt zich het recht om alle vormen van overeenkomsten en lespakketten te ontbinden als:

a.       De cursist zich tijdens de les schuldig maakt aan een misdrijf (zie 3.3, 3.4, 3,6)

b.       De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk informatie verzwijgt of onjuist meldt (zie 3.5)

c.       De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist zich onvoldoende inzet voor een positieve ontwikkeling in zijn/haar rijopleiding

d.       De cursist zich na het niet nakomen van een afspraak niet binnen 14 dagen meldt voor een vervolgafspraak.

4.3     Indien artikel 4.2 a, b, c en/of d uit deze voorwaarden van toepassing is/zijn, vervalt het recht op restitutie van het resterende tegoed uit de afgenomen en betaalde tegoeden.

4.4     De rijschool behoudt zich het recht om de financieel verantwoordelijke inlichtingen te bieden over de voortgang van de rijopleiding van de cursist.

4.5     De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maximaal 1 jaar. Alle tegoeden en waarden van afgenomen diensten, dienen binnen die periode dan ook volledig te zijn gebruikt. Na 1 jaar vervallen alle tegoeden, ook in de lespakketten.

4.6     Indien middels een overeenkomst een lespakket is afgenomen, dan geniet dat pakket een aantal kortingen en voordelen. Deze voordelen komen te vervallen indien de overeenkomst vroegtijdig wordt ontbonden op verzoek van de cursist.

4.7     Indien om welke reden dan ook, tot 6 maanden na afsluiten van de overeenkomst, op verzoek van de cursist, de overeenkomst of het lespakket wordt ontbonden / beëindigd, dan wordt 50% van het ongebruikte tegoed uit het lespakket gerestitueerd, onder aftrek van € 25,- administratiekosten

4.8     Indien om welke reden dan ook, tussen 6 en 12 maanden na afsluiten van de overeenkomst, op verzoek van de cursist, de overeenkomst of het lespakket wordt ontbonden / beëindigd, dan wordt 25% van het ongebruikte tegoed uit het lespakket gerestitueerd, onder aftrek van € 25,- administratiekosten

4.9     De rijschool heeft het recht om de lesprijzen te verhogen. De cursist heeft dan het recht om de overeenkomst binnen 5 werkdagen schriftelijk te ontbinden. Dit mag ook per e-mail.

 

5       Betaling

5.1     Losse rijlessen dienen voor de rijles contant te worden betaald aan de rijschool, of per bank op het rekeningnummer welke op de factuur wordt vermeld onder vermelding van het factuurnummer en eventueel met de datum van de rijles.

5.2     Indien de cursist de rijopleiding volgt met (voornamelijk) losse rijlessen, dan zal er een les van 90 minuten vooraf als borgsom in rekening worden gebracht. Deze borg wordt na het beëindigen van de rijopleiding gerestitueerd of wordt met de laatste rijles van de rijopleiding verrekend.

5.3     De facturatie gaat via een geautomatiseerd systeem en is gekoppeld aan het e-mailadres van de cursist. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een juist en werkend e-mailadres.

5.4     De cursist betaalt de factuur binnen de gestelde termijn, welke is te vinden op de factuur.

5.5     Een lespakket kan in één keer of in maximaal drie termijnen betaald worden. Indien betaling in termijnen gewenst is, zal de totale lespakketprijs met €25,- vermeerderd worden.

5.6     De eerste betaaltermijn van een lespakket dient altijd voor de eerste rijles te worden voldaan. Het aantal lessen wordt gedeeld door het aantal termijnen. De uitkomst daarvan bepaalt de volgende betaaltermijn. Deze betaaltermijn wordt vermeld op de factuur.

5.7     De cursist ontvangt tegen het einde van het verbruikte tegoed van een termijn de factuur voor de volgende betaaltermijn.

5.8     Indien een factuur niet wordt betaald, ontvangt de cursist een betaalherinnering. Indien betaling nog steeds uitblijft, zal een aanmaning met verhoging van € 15,- worden gezonden, met verzoek tot betalen binnen 5 dagen. Vanaf dat moment wordt het inplannen van rijlessen en examens gestopt tot alle openstaande posten zijn voldaan.

5.9     Indien aan de aanmaning nog steeds binnen de gestelde termijn geen gehoor wordt gegeven, zal de buitengerechtelijke incasso uit handen worden gegeven. De daaruit voortgevloeide kosten en de daarboven geldende wettelijke rente zijn voor rekening van de cursist.

5.10   De rijschool kan pas een AVD-praktijkexamen reserveren zodra de laatste termijn van een lespakket is voldaan dan wel de examenkosten van het CBR-praktijkexamen volledig zijn voldaan.

5.11   De cursist kan een lespakket tot een jaar na afsluiten van de overeenkomst gebruiken, daarna vervalt het recht op de ongebruikte tegoeden uit het gehele pakket.

 

6       Slotbepalingen

6.1     Middels aanmelding en akkoord van de algemene voorwaarden op RijlesPlanner verklaart de cursist in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Ook zijn de voorwaarden op het online reserveringssysteem van RijlesPlanner en op de website JaccoHulsbos.nl opvraagbaar.

6.2     Een lespakket is geen garantie dat dit voldoende is om tot het motorrijbewijs te komen.
De hierin opgenomen lesuren zijn slechts een gemiddelde welke gangbaar zijn om tot een goede rijopleiding te komen. De inzet en vaardigheid zijn belangrijke factoren in de voortgang van de opleiding.

6.3     De rijschool behoudt zich het recht voor eenzijdig een gereserveerd praktijkexamen te annuleren in het geval het niveau van de cursist onvoldoende is gebleken om een examen af te leggen, of in geval een cursist, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorbereiding heeft gehad voor het examen. Ook dient het advies van de instructeur opgevolgd te worden voor het minimaal te volgen lessen ter voorbereiding van het examen.
Een en ander is ter bescherming van de kwaliteit van onze werkzaamheden en de slagingspercentages.

6.4     De cursist verleent hierbij toestemming om zijn persoonlijke gegevens op te nemen in het register van RijlesPlanner, ten behoeve van het reserveren van rijlessen en examens. De rijschool is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enig misbruik van deze gegevens vanuit de server van RijlesPlanner. Hiervoor verwijzen wij naar de voorwaarden van dation.nl/privacy

6.5     De persoonlijke gegevens van de cursist, opgenomen in de administratie van de rijschool, hebben alleen tot doel examenreserveringen bij het CBR mogelijk te maken en voor het gangbare zakelijke contact tussen de rijschool en de cursist.
Na het voltooien van de rijopleiding of anderszins beëindigen van de zakelijke verbintenis tussen cursist en rijschool, zullen deze gegevens niet meer voor andere doeleinden worden gebruikt en slechts ten dele worden bewaard conform de richtlijnen voor het voeren van een bedrijfsadministratie.

 

6.6     Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de leerling zullen mailadressen mogelijk worden gebruikt om een nieuwsbrief te verspreiden, aankondiging van acties of jaarlijkse toertochten.
Nimmer zullen persoonlijke gegevens zonder toestemming van de leerling worden gedeeld met derden.